In deze privacyverklaring worden de verschillende manieren waarop Kaas van Kees gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, beschreven. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Kaas van Kees en haar overige handelsnamen.

Vestigingsadres: Kernreactorstraat 15 A, 3903LG Veenendaal
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 51732432

1 Gebruik van persoonsgegevens

In dit hoofdstuk beschrijven wij welke persoonsgegevens Kaas van Kees van klanten verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslagen. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten kan Kaas van Kees de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Browser

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Kaas van Kees in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Kaas van Kees gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten en diensten;
 • relatiebeheer;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Kaas van Kees, haar relaties en haar medewerkers.

Klantenservice

De klantenservice van Kaas van Kees handelt alle vragen en klachten af. Als u contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van de Kaas van Kees klantenservice, verwerken wij uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en inhoud van de correspondentie om zo goed mogelijk te kunnen reageren op uw klacht, verzoek of vraag.

Beveiliging

Onze website is beveiligd met een Secure Socket Layer (SSL) certificaat. Dit ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie. Een beveiligde verbinding herkent u aan een webadres beginnend met https:// en aan een slotje onderin het venster of naast de adresbalk.

Verder hebben we de volgende veiligheidsmaatregelen (beveiliging via wachtwoorden, beperking van toegang tot bepaalde personen, beveiligingsbeleid, verzenden via beveiligde verbinding) ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

2 Grondslag verwerking gegevens

De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens door Kaas van Kees is dat deze nodig is om te voldoen aan een tussen u en Kaas van Kees gesloten overeenkomst. Soms is de verwerking nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting een financiële administratie bij te houden en te voldoen aan belastingwetgeving. Ten slotte is de verwerking van gegevens van klanten in bepaalde gevallen gebaseerd op uw toestemming, bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van uw gegevens voor nieuwsbrieven of door het invullen van een contactformulier van onze website. Ook heeft Kaas van Kees een gerechtvaardigd belang om haar producten en diensten te verbeteren aan de hand van klantvoorkeuren.
Minderjarigen

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@KaasvanKees.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3 Gebruik persoonsgegevens door derden

Kaas van Kees deelt uw persoonsgegevens niet met derden, behalve:

 • Als u daartoe toestemming heeft gegeven.
 • Voor de uitvoering van uw overeenkomst met Kaas van Kees
 • Indien Kaas van Kees daartoe wettelijk is verplicht
 • In het geval van een fusie of overname met/door een andere partij
 • Met partijen die voor Kaas van Kees als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4 Overdracht onderneming

Kaas van Kees kan haar onderneming/diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook de persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen u hierover tijdig vooraf informeren. Indien u onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.

5 Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Gegevens die nodig zijn om een informatieaanvraag te beantwoorden worden tot 1 jaar na het doen van de bestelling bewaard. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het ontstaan van de financiële verplichting bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

6 Cookies

Op de website van Kaas van Kees wordt gebruik gemaakt van cookies en aanverwante technieken zoals (Java)scripts. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die opgeslagen worden wanneer u de website gebruikt. Deze cookies en andere scripts zorgen er onder andere voor dat de website veel gebruiksvriendelijker wordt.

Cookie instellingen wijzigen en cookies verwijderen

In u browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. Ook hebben veel cookies een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Gebruik van cookies

Zie hieronder welke cookies Kaas van Kees gebruikt:

Analytische cookies

Kaas van Kees maakt gebruik van webanalytics cookies om het gebruik van de website te kunnen meten. Denk hierbij aan browsertype, type device waarmee u de website bezoekt, hoe vaak en hoe lang de website wordt bezocht en welke functionaliteiten/pagina’s het meest worden gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren en meer gebruikersgemak te creëren.

Google Analytics

Kaas van Kees heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Kaas van Kees inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op onze website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kaas van Kees heeft hier geen invloed op.

Technische of functionele cookies

Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website van Kaas van Kees goed functioneert en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikerssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Social media

Social media cookies en scripts maken bepaalde functionaliteiten van social media websites mogelijk. Denk hierbij aan het tonen van een YouTube filmpje of bijvoorbeeld wanneer u een social share button gebruikt. Social media cookies van derden worden door de social media websites zelf geplaatst.

7 Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kaas van Kees en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

8 Contact

Verzoeken in verband met uw bovenstaande rechten kunt u sturen aan info@Kaas van Kees.nl. Eventuele bezwaren tegen direct marketing per telefoon kunt u ook kenbaar maken via het bel-me-niet register (www.bel-me-niet.nl). Onze functionaris voor de gegevensbescherming kunt u bereiken via info@KaasvanKees.nl. Kaas van Kees wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

9 Wijziging van de privacyverklaring

Kaas van Kees behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat u bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring.

10 Disclaimer

Onze website heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over Kaas van Kees. De informatie op deze websites is te goeder trouw door Kaas van Kees samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. Kaas van Kees is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van onze websites. Kaas van Kees garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up-to-date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Noch Kaas van Kees, noch de staf en medewerkers zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in ) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Kaas van Kees kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de websites en in deze bepalingen en voorwaarden.

11 Copyright

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die onze websites bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Kaas van Kees (of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar).

Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden.

Verveelvoudigingen mogen niet worden gebruikt met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op onze websites worden weergegeven is Kaas van Kees hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.